English Meaning

  1. Plural form of bow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of bow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 13:18

Also their bows will dash the young men to pieces, And they will have no pity on the fruit of the womb; Their eye will not spare children.


അവരുടെ വില്ലുകൾ യുവാക്കളെ തകർത്തുകളയും; ഗർഭഫലത്തോടു അവകൂ കരുണ തോന്നുകയില്ല; പൈതങ്ങളെയും അവർ ആദരിക്കയില്ല.


Isaiah 7:24

With arrows and bows men will come there, Because all the land will become briers and thorns.


ദേശമൊക്കെയും മുള്ളും പറക്കാരയും പിടിച്ചുകിടക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യർ അമ്പും വില്ലും എടുത്തുകൊണ്ടു മാത്രമേ അവിടേക്കു ചെല്ലുകയുള്ളു.


Numbers 24:9

"He bows down, he lies down as a lion; And as a lion, who shall rouse him?'"Blessed is he who blesses you, And cursed is he who curses you."


അവൻ സിംഹംപോലെ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു; ഒരു സിംഹികണക്കെത്തന്നേ; ആർ അവനെ ഉണർത്തും? നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ; നിന്നെ ശപിക്കുന്നവൻ ശപീക്കപ്പെട്ടവൻ .


×

Found Wrong Meaning for Bows?

Name :

Email :

Details :×