English Meaning

  1. Plural form of bow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of bow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 64:3

Who sharpen their tongue like a sword, And bend their bows to shoot their arrows--bitter words,


അവർ തങ്ങളുടെ നാവിനെ വാൾപോലെ മൂർച്ചയാക്കുന്നു; നിഷ്കളങ്കനെ ഒളിച്ചിരുന്നു എയ്യേണ്ടതിന്നു


Isaiah 7:24

With arrows and bows men will come there, Because all the land will become briers and thorns.


ദേശമൊക്കെയും മുള്ളും പറക്കാരയും പിടിച്ചുകിടക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യർ അമ്പും വില്ലും എടുത്തുകൊണ്ടു മാത്രമേ അവിടേക്കു ചെല്ലുകയുള്ളു.


Isaiah 5:28

Whose arrows are sharp, And all their bows bent; Their horses' hooves will seem like flint, And their wheels like a whirlwind.


അവരുടെ അമ്പു കൂർത്തും വില്ലു എല്ലാം കുലെച്ചും ഇരിക്കുന്നു; അവരുടെ കുതിരകളുടെ കുളമ്പു തീക്കല്ലുപോലെയും അവരുടെ രഥചക്രം ചുഴലിക്കാറ്റുപോലെയും തോന്നും.


×

Found Wrong Meaning for Bows?

Name :

Email :

Details :×