English Meaning

  1. Plural form of bow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of bow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 2:4

"The bows of the mighty men are broken, And those who stumbled are girded with strength.


വീരന്മാരുടെ വില്ലു ഒടിഞ്ഞുപോകുന്നു; ഇടറിയവരോ ബലം ധരിക്കുന്നു.


Isaiah 46:1

Bel bows down, Nebo stoops; Their idols were on the beasts and on the cattle. Your carriages were heavily loaded, A burden to the weary beast.


ബേൽ വണങ്ങുന്നു; നെബോ കുനിയുന്നു; അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്തും കന്നുകാലികളുടെ പുറത്തും കയറ്റിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടു നടക്കുന്നവ ഒരു ചുമടും തളർന്ന മൃഗങ്ങൾക്കു ഭാരവും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.


Isaiah 5:28

Whose arrows are sharp, And all their bows bent; Their horses' hooves will seem like flint, And their wheels like a whirlwind.


അവരുടെ അമ്പു കൂർത്തും വില്ലു എല്ലാം കുലെച്ചും ഇരിക്കുന്നു; അവരുടെ കുതിരകളുടെ കുളമ്പു തീക്കല്ലുപോലെയും അവരുടെ രഥചക്രം ചുഴലിക്കാറ്റുപോലെയും തോന്നും.


×

Found Wrong Meaning for Bows?

Name :

Email :

Details :×