English Meaning

  1. Plural form of bow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of bow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 49:9

Judah is a lion's whelp; From the prey, my son, you have gone up. He bows down, he lies down as a lion; And as a lion, who shall rouse him?


യഹൂദാ ഒരു ബാലസിംഹം; മകനേ, നീ ഇരപിടിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നു; അവൻ കുനിഞ്ഞു, സിംഹംപോലെയും സിംഹിപോലെയും പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു; ആർ അവനെ എഴുന്നേല്പിക്കും?


Isaiah 7:24

With arrows and bows men will come there, Because all the land will become briers and thorns.


ദേശമൊക്കെയും മുള്ളും പറക്കാരയും പിടിച്ചുകിടക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യർ അമ്പും വില്ലും എടുത്തുകൊണ്ടു മാത്രമേ അവിടേക്കു ചെല്ലുകയുള്ളു.


Ezekiel 39:9

"Then those who dwell in the cities of Israel will go out and set on fire and burn the weapons, both the shields and bucklers, the bows and arrows, the javelins and spears; and they will make fires with them for seven years.


യിസ്രായേലിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ പുറപ്പെട്ടു പരിച, പലക, വില്ലു, അമ്പു, കുറുവടി, കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങളെ എടുത്തു തീ കത്തിക്കും; അവർ അവയെക്കൊണ്ടു ഏഴു സംവത്സരം തീ കത്തിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Bows?

Name :

Email :

Details :×