English Meaning

  1. Plural form of boy.
  2. The testicles.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× boy എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Boy Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Boy Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×
× ആണ്‍കുട്ടികള്‍ - Aan‍kuttikal‍ | an‍kuttikal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 25:27

So the boys grew. And Esau was a skillful hunter, a man of the field; but Jacob was a mild man, dwelling in tents.


ഏശാവിന്റെ വേട്ടയിറച്ചിയിൽ രുചിപിടിച്ചരുന്നതുകൊണ്ടു യിസ്ഹാക്ൿ അവനെ സ്നേഹിച്ചു; റിബെക്കയോ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു.


Lamentations 5:13

Young men ground at the millstones; boys staggered under loads of wood.


യൌവനക്കാർ തിരികല്ലു ചുമക്കുന്നു; ബാലന്മാർ വിറകുചുമടുംകൊണ്ടു വീഴുന്നു.


Zechariah 8:5

The streets of the city Shall be full of boys and girls Playing in its streets.'


നഗരത്തിന്റെ വീഥികൾ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും; അവർ അതിന്റെ വീഥികളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Boys?

Name :

Email :

Details :×