Bracelets

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of bracelet.
  2. handcuffs

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 23:42

The sound of a carefree multitude was with her, and Sabeans were brought from the wilderness with men of the common sort, who put bracelets on their wrists and beautiful crowns on their heads.


നിർഭയമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷാരത്തിന്റെ ഘോഷം അവളോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; ജനസമൂഹത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ അടുക്കൽ അവർ ആളയച്ചു, മരുഭൂമിയിൽനിന്നു കുടിയന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നു; അവർ അവരുടെ കൈകൂ വളയിടുകയും തലയിൽ ഭംഗിയുള്ള കിരീടങ്ങൾ വെക്കയും ചെയ്തു.


Genesis 24:47

Then I asked her, and said, "Whose daughter are you?' And she said, "The daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bore to him.' So I put the nose ring on her nose and the bracelets on her wrists.


ഞാൻ അവളോടു: നീ ആരുടെ മകൾ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു അവൾ: മിൽക്കാ നാഹോറിന്നു പ്രസവിച്ച മകനായ ബെഥൂവേലിന്റെ മകൾ എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവളുടെ മൂക്കിന്നു മൂകൂത്തിയും കൈകൾക്കു വളയും ഇട്ടു.


Genesis 24:22

So it was, when the camels had finished drinking, that the man took a golden nose ring weighing half a shekel, and two bracelets for her wrists weighing ten shekels of gold,


ഒട്ടകങ്ങൾ കുടിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ അര ശേക്കെൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു പൊന്മൂകൂത്തിയും അവളുടെ കൈക്കിടുവാൻ പത്തു ശേക്കെൽ തൂക്കമുള്ള രണ്ടു പൊൻ വളയും എടുത്തു അവളോടു:


×

Found Wrong Meaning for Bracelets?

Name :

Email :

Details :×