Brambles

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of bramble.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 34:13

And thorns shall come up in its palaces, Nettles and brambles in its fortresses; It shall be a habitation of jackals, A courtyard for ostriches.


അതിന്റെ അരമനകളിൽ മുള്ളും അതിന്റെ കോട്ടകളിൽ തൂവയും ഞെരിഞ്ഞിലും മുളെക്കും; അതു കുറുക്കന്മാർക്കും പാർപ്പിടവും ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾക്കു താവളവും ആകും.


×

Found Wrong Meaning for Brambles?

Name :

Email :

Details :×