Branches

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of branch.
  2. Third-person singular simple present indicative form of branch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;branch എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Branch Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Branch Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;ചില്ലകള്‍ - Chillakal‍ ;പിരിയുന്നു - Piriyunnu ;ശാഖ രൂപീകരിക്കുന്നു - Shaakha Roopeekarikkunnu | Shakha Roopeekarikkunnu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 14:9

Yet at the scent of water it will bud And bring forth branches like a plant.


വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധംകൊണ്ടു അതു കിളുർക്കും ഒരു തൈപോലെ തളിർ വിടും.


Exodus 37:19

There were three bowls made like almond blossoms on one branch, with an ornamental knob and a flower, and three bowls made like almond blossoms on the other branch, with an ornamental knob and a flower--and so for the six branches coming out of the lampstand.


ഒരു ശാഖയിൽ ഔരോ മുട്ടും ഔരോ പൂവുമായി ബദാംപൂപോലെ മൂന്നു പുഷ്പപുടവും മറ്റൊരു ശാഖയിൽ ഔരോ മുട്ടും ഔരോ പൂവുമായി ബദാംപൂപോലെ മൂന്നു പുഷ്പപുടവും ഇങ്ങനെ നിലവിളക്കിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ശാഖ ആറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.


Jeremiah 11:16

The LORD called your name, Green Olive Tree, Lovely and of Good Fruit. With the noise of a great tumult He has kindled fire on it, And its branches are broken.


മനോഹര ഫലങ്ങളാൽ ശോഭിതമായ പച്ച ഒലിവുവൃക്ഷം എന്നു യഹോവ നിനക്കു പേർവിളിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ മഹാകോലാഹലത്തോടെ അവൻ അതിന്നു തീ വെച്ചുകളഞ്ഞു; അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Branches?

Name :

Email :

Details :×