Branches

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of branch.
  2. Third-person singular simple present indicative form of branch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ശാഖ രൂപീകരിക്കുന്നു - Shaakha Roopeekarikkunnu | Shakha Roopeekarikkunnu
×
× branch എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Branch Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Branch Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 37:19

There were three bowls made like almond blossoms on one branch, with an ornamental knob and a flower, and three bowls made like almond blossoms on the other branch, with an ornamental knob and a flower--and so for the six branches coming out of the lampstand.


ഒരു ശാഖയിൽ ഔരോ മുട്ടും ഔരോ പൂവുമായി ബദാംപൂപോലെ മൂന്നു പുഷ്പപുടവും മറ്റൊരു ശാഖയിൽ ഔരോ മുട്ടും ഔരോ പൂവുമായി ബദാംപൂപോലെ മൂന്നു പുഷ്പപുടവും ഇങ്ങനെ നിലവിളക്കിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ശാഖ ആറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.


Daniel 4:21

whose leaves were lovely and its fruit abundant, in which was food for all, under which the beasts of the field dwelt, and in whose branches the birds of the heaven had their home--


ഭംഗിയുള്ള ഇലയും അനവധി ഫലവും എല്ലാവർക്കും ആഹാരവും ഉള്ളതും കീഴെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ വസിച്ചതും കൊമ്പുകളിൽ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കു പാർപ്പിടം ഉണ്ടായിരുന്നതുമായി കണ്ട വൃക്ഷം,


Job 8:16

He grows green in the sun, And his branches spread out in his garden.


വെയിലത്തു അവൻ പച്ചയായിരിക്കുന്നു; അവന്റെ ചില്ലികൾ അവന്റെ തോട്ടത്തിൽ പടരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Branches?

Name :

Email :

Details :×