Breaks

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of break.
  2. Third-person singular simple present indicative form of break.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 12:14

If He breaks a thing down, it cannot be rebuilt; If He imprisons a man, there can be no release.


അവൻ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞാൽ ആർക്കും പണിതുകൂടാ; അവൻ മനുഷ്യനെ ബന്ധിച്ചാൽ ആരും അഴിച്ചുവിടുകയില്ല.


Lamentations 4:4

The tongue of the infant clings To the roof of its mouth for thirst; The young children ask for bread, But no one breaks it for them.


മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ നാവു ദാഹംകൊണ്ടു അണ്ണാക്കോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു; പൈതങ്ങൾ അപ്പം ചോദിക്കുന്നു; ആരും നുറുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതുമില്ല.


Isaiah 59:5

They hatch vipers' eggs and weave the spider's web; He who eats of their eggs dies, And from that which is crushed a viper breaks out.


അവർ‍ അണലിമുട്ട പൊരുന്നുകയും ചിലന്നിവല നെയ്യും ചെയ്യുന്നു; ആ മുട്ട തിന്നുന്നവൻ മരിക്കും പൊട്ടിച്ചാൽ അണലി പുറത്തുവരുന്നു


×

Found Wrong Meaning for Breaks?

Name :

Email :

Details :×