Breaks

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of break.
  2. Third-person singular simple present indicative form of break.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 28:4

He breaks open a shaft away from people; In places forgotten by feet They hang far away from men; They swing to and fro.


പാർപ്പുള്ളേടത്തുനിന്നു ദൂരെ അവർ കുഴികുത്തുന്നു; കടന്നുപോകുന്ന കാലിന്നു അവർ മറന്നു പോയവർ തന്നേ; മനുഷ്യർക്കും അകലെ അവർ തൂങ്ങി ആടുന്നു.


Lamentations 4:4

The tongue of the infant clings To the roof of its mouth for thirst; The young children ask for bread, But no one breaks it for them.


മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ നാവു ദാഹംകൊണ്ടു അണ്ണാക്കോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു; പൈതങ്ങൾ അപ്പം ചോദിക്കുന്നു; ആരും നുറുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതുമില്ല.


Psalms 119:20

My soul breaks with longing For Your judgments at all times.


നിന്റെ വിധികൾക്കായുള്ള നിത്യവാഞ്ഛകൊണ്ടു എന്റെ മനസ്സു തകർന്നിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Breaks?

Name :

Email :

Details :×