Bride

Show Usage

Pronunciation of Bride  

   

English Meaning

A woman newly married, or about to be married.

  1. A woman who is about to be married or has recently been married.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നവവധു - Navavadhu
× പുത്തന്‍പെണ്ണ് - Puththan‍pennu | Puthan‍pennu
× വധു - Vadhu
× മണവാട്ടി - Manavaatti | Manavatti

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joel 2:16

Gather the people, Sanctify the congregation, Assemble the elders, Gather the children and nursing babes; Let the bridegroom go out from his chamber, And the bride from her dressing room.


ജനത്തെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ ; സഭയെ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ ; മൂപ്പന്മാരെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ ; പൈതങ്ങളെയും മുലകുടിക്കുന്നവരെയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുവിൻ ; മണവാളൻ മണവറയും മണവാട്ടി ഉള്ളറയും വിട്ടു പുറത്തു വരട്ടെ.


Isaiah 49:18

Lift up your eyes, look around and see; All these gather together and come to you. As I live," says the LORD, "You shall surely clothe yourselves with them all as an ornament, And bind them on you as a bride does.


തലപൊക്കി ചുറ്റും നോക്കുക; ഇവർ എല്ലാവരും നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കൂടുന്നു. എന്നാണ, നീ അവരെ ഒക്കെയും ആഭരണംപോലെ അണികയും ഒരു മണവാട്ടി എന്നപോലെ അവരെ അരെക്കു കെട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


Revelation 21:2

Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband.


പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം ഭർത്താവിന്നായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു, ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നു തന്നേ, ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Bride?

Name :

Email :

Details :×