Briers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of brier.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 7:25

And to any hill which could be dug with the hoe, You will not go there for fear of briers and thorns; But it will become a range for oxen And a place for sheep to roam.


തൂമ്പാകൊണ്ടു കിളെച്ചുവന്ന എല്ലാമലകളിലും മുള്ളും പറക്കാരയും പേടിച്ചിട്ടു ആരും പോകയില്ല; അതു കാളകളെ അഴിച്ചുവിടുവാനും ആടുകൾ ചവിട്ടിക്കളവാനും മാത്രം ഉതകും.


Ezekiel 2:6

"And you, son of man, do not be afraid of them nor be afraid of their words, though briers and thorns are with you and you dwell among scorpions; do not be afraid of their words or dismayed by their looks, though they are a rebellious house.


നീയോ, മനുഷ്യപുത്രാ, അവരെ പേടിക്കരുതു; പറക്കാരയും മുള്ളും നിന്റെ അരികെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും തേളുകളുടെ ഇടയിൽ നീ പാർത്താലും അവരുടെ വാക്കു പേടിക്കരുതു; അവർ മത്സരഗൃഹമല്ലോ; നീ അവരുടെ വാക്കു പേടിക്കരുതു; അവരുടെ നോട്ടം കണ്ടു ഭ്രമിക്കയുമരുതു.


Isaiah 27:4

Fury is not in Me. Who would set briers and thorns Against Me in battle? I would go through them, I would burn them together.


ക്രോധം എനിക്കില്ല; യുദ്ധത്തിൽ പറക്കാരയും മുൾപടർപ്പും എനിക്കു വിരോധമായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു; ഞാൻ അവയുടെ നേരെ ചെന്നു അവയെ ആകപ്പാടെ ചുട്ടുകളയുമായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Briers?

Name :

Email :

Details :×