Briers

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of brier.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 7:25

And to any hill which could be dug with the hoe, You will not go there for fear of briers and thorns; But it will become a range for oxen And a place for sheep to roam.


തൂമ്പാകൊണ്ടു കിളെച്ചുവന്ന എല്ലാമലകളിലും മുള്ളും പറക്കാരയും പേടിച്ചിട്ടു ആരും പോകയില്ല; അതു കാളകളെ അഴിച്ചുവിടുവാനും ആടുകൾ ചവിട്ടിക്കളവാനും മാത്രം ഉതകും.


Isaiah 10:17

So the Light of Israel will be for a fire, And his Holy One for a flame; It will burn and devour His thorns and his briers in one day.


യിസ്രായേലിന്റെ വെളിച്ചം ഒരു തീയായും അവന്റെ പരിശുദ്ധൻ ഒരു ജ്വാലയായും ഇരിക്കും; അതു കത്തി, ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു അവന്റെ മുള്ളും പറക്കാരയും ദഹിപ്പിച്ചുകളയും.


Isaiah 7:23

It shall happen in that day, That wherever there could be a thousand vines Worth a thousand shekels of silver, It will be for briers and thorns.


അന്നാളിൽ ആയിരം വെള്ളിക്കാശു വിലയുള്ള ആയിരം മുന്തിരിവള്ളി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയും മുള്ളും പറക്കാരയും പിടിച്ചുകിടക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Briers?

Name :

Email :

Details :×