Brought

Show Usage

Pronunciation of Brought  

   

English Meaning

  1. Past tense and past participle of bring.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വാങ്ങുക - Vaanguka | Vanguka
× bring എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Bring Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Bring Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
×
× വാങ്ങിയ - Vaangiya | Vangiya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 45:14

She shall be brought to the King in robes of many colors; The virgins, her companions who follow her, shall be brought to You.


അവളെ ചിത്രത്തയ്യലുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും; അവളുടെ തോഴിമാരായി കൂടെ നടക്കുന്ന കന്യകമാരെയും നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും.


1 Kings 7:13

Now King Solomon sent and brought Huram from Tyre.


ശലോമോൻ രാജാവു സോരിൽനിന്നു ഹീരാം എന്നൊരുവനെ വരുത്തി.


Job 10:18

"Why then have You brought me out of the womb? Oh, that I had perished and no eye had seen me!


നീ എന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്തിന്നു? ഒരു കണ്ണും എന്നെ കാണാതെ എന്റെ പ്രാണൻ പോകുമായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Brought?

Name :

Email :

Details :×