Brought

Show Usage

Pronunciation of Brought  

   

English Meaning

  1. Past tense and past participle of bring.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× bring എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Bring Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Bring Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
×
× വാങ്ങിയ - Vaangiya | Vangiya
× വാങ്ങുക - Vaanguka | Vanguka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 3:5

Every valley shall be filled And every mountain and hill brought low; The crooked places shall be made straight And the rough ways smooth;


എല്ലാതാഴ്വരയും നികന്നുവരും; എല്ലാമലയും കുന്നും താഴും; വളഞ്ഞതു ചൊവ്വായും ദുർഘടമായതു നിരന്ന വഴിയായും തീരും; സകലജഡവും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണും” എന്നിങ്ങനെ യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ തന്നേ.


Genesis 19:16

And while he lingered, the men took hold of his hand, his wife's hand, and the hands of his two daughters, the LORD being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city.


അവൻ താമസിച്ചപ്പോൾ, യഹോവ അവനോടു കരുണ ചെയ്കയാൽ, ആ പുരുഷന്മാർ അവനെയും ഭാര്യയെയും രണ്ടു പുത്രിമാരെയും കൈകൂ പിടിച്ചു പട്ടണത്തിന്റെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിആക്കി.


Daniel 2:25

Then Arioch quickly brought Daniel before the king, and said thus to him, "I have found a man of the captives of Judah, who will make known to the king the interpretation."


അർയ്യോൿ ദാനീയേലിനെ വേഗം രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു: രാജാവിനെ അർത്ഥം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു യെഹൂദാപ്രവാസികളിൽ ഒരുത്തനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഉണർത്തിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Brought?

Name :

Email :

Details :×