Pronunciation of Brow  

   

English Meaning

The prominent ridge over the eye, with the hair that covers it, forming an arch above the orbit.

  1. The superciliary ridge over the eyes.
  2. The eyebrow.
  3. The forehead.
  4. A facial expression; countenance: "Speak you this with a sad brow?” ( Shakespeare).
  5. The projecting upper edge of a steep place: the brow of a hill.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കുന്നിന്റെ കിഴുക്കാംതൂക്കായ ചെരിവ്‌ - Kunninte Kizhukkaamthookkaaya Cherivu | Kunninte Kizhukkamthookkaya Cherivu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 24:17

"I see Him, but not now; I behold Him, but not near; A Star shall come out of Jacob; A Scepter shall rise out of Israel, And batter the brow of Moab, And destroy all the sons of tumult.


ഞാൻ അവനെ കാണും, ഇപ്പോൾ അല്ലതാനും; ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കും, അടുത്തല്ലതാനും. യാക്കോബിൽനിന്നു ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും; യിസ്രായേലിൽനിന്നു ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും. അതു മോവാബിന്റെ പാർശ്വങ്ങളെയെല്ലാം തകർക്കയും തുമുലപുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും സംഹരിക്കയും ചെയ്യും.


Luke 4:29

and rose up and thrust Him out of the city; and they led Him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw Him down over the cliff.


അവനെ പട്ടണത്തിന്നു പുറത്താക്കി അവരുടെ പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുടെ വക്കോളം കൊണ്ടുപോയി തലകീഴായി തള്ളിയിടുവാൻ ഭാവിച്ചു.


Isaiah 48:4

Because I knew that you were obstinate, And your neck was an iron sinew, And your brow bronze,


നീ ക ിനൻ എന്നും നിന്റെ കഴുത്തു ഇരിമ്പുഞരമ്പുള്ളതെന്നും നിന്റെ നെറ്റിതാമ്രം എന്നും ഞാൻ അറികകൊണ്ടു


×

Found Wrong Meaning for Brow?

Name :

Email :

Details :×