English Meaning

  1. Plural form of bud.
  2. Third-person singular simple present indicative form of bud.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 7:24

Below its brim were ornamental buds encircling it all around, ten to a cubit, all the way around the Sea. The ornamental buds were cast in two rows when it was cast.


അതിന്റെ വക്കിന്നു താഴെ, പുറത്തു, മുഴം ഒന്നിന്നു പത്തു കുമിഴ് വീതം കടലിന്നു ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു വാർത്തപ്പോൾ തന്നെ കുമിഴും രണ്ടുനിരയായി വാർത്തിരുന്നു.


1 Kings 6:18

The inside of the temple was cedar, carved with ornamental buds and open flowers. All was cedar; there was no stone to be seen.


ആലയത്തിന്റെ അകത്തെ ചുവരിന്മേൽ ദേവദാരുകൊണ്ടുള്ള കുമിഴുകളും വിടർന്ന പുഷ്പങ്ങളും കൊത്തുപണിയായിരുന്നു; എല്ലാം ദേവദാരുകൊണ്ടായിരുന്നു; കല്ലു അശേഷം കാണ്മാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Buds?

Name :

Email :

Details :×