Builds

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of build.
  2. Plural form of build.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 14:1

The wise woman builds her house, But the foolish pulls it down with her hands.


സ്ത്രീകളിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവൾ തന്റെ വീടു പണിയുന്നു; ഭോഷത്വമുള്ളവളോ അതു സ്വന്തകൈകളാൽ പൊളിച്ചുകളയുന്നു.


Habakkuk 2:12

"Woe to him who builds a town with bloodshed, Who establishes a city by iniquity!


രക്തപാതകംകൊണ്ടു പട്ടണം പണിയുകയും നീതികേടുകൊണ്ടു നഗരം സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്യുന്നവന്നു അയ്യോ കഷ്ടം!


1 Corinthians 3:12

Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw,


ആ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ആരെങ്കിലും പൊന്നു, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ലു, മരം, പുല്ലു, വൈക്കോൽ എന്നിവ പണിയുന്നു എങ്കിൽ അവനവന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടുവരും;


×

Found Wrong Meaning for Builds?

Name :

Email :

Details :×