Built

Show Usage

Pronunciation of Built  

English Meaning

Shape; build; form of structure; as, the built of a ship.

  1. Past tense and past participle of build.
  2. Having a specified physique: a heavily built boxer.
  3. Informal Having a well-developed or attractive body: a dancer who is really built.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നിര്‍മ്മിക്കുക - Nir‍mmikkuka ;പണിത - Panitha ;ഭവനം - Bhavanam ;build എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Build Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Build Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ;കെട്ടിടം - Kettidam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 1:26

And the man went to the land of the Hittites, built a city, and called its name Luz, which is its name to this day.


അവൻ ഹിത്യരുടെ ദേശത്തു ചെന്നു ഒരു പട്ടണം പണിതു അതിന്നു ലൂസ് എന്നു പേരിട്ടു; അതിന്നു ഇന്നുവരെ അതു തന്നേ പേർ.


1 Kings 6:7

And the temple, when it was being built, was built with stone finished at the quarry, so that no hammer or chisel or any iron tool was heard in the temple while it was being built.


വെട്ടുകുഴിയിൽവെച്ചു തന്നേ കുറവുതീർത്ത കല്ലുകൊണ്ടു ആലയം പണിതതിനാൽ അതു പണിയുന്ന സമയത്തു ചുറ്റിക, മഴു മുതലായ യാതൊരു ഇരിമ്പായുധത്തിന്റെയും ഒച്ച ആലയത്തിങ്കൽ കേൾപ്പാനില്ലായിരുന്നു.


1 Kings 15:17

And Baasha king of Israel came up against Judah, and built Ramah, that he might let none go out or come in to Asa king of Judah.


യിസ്രായേൽരാജാവായ ബയെശാ യെഹൂദയുടെ നേരെ വന്നു, യെഹൂദാരാജാവായ ആസയുടെ അടുക്കൽ പോക്കുവരുത്തിന്നു ആരെയും സമ്മതിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു രാമയെ പണിതു ഉറപ്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Built?

Name :

Email :

Details :×