Burnished

Show Usage

Pronunciation of Burnished  

English Meaning

  1. Polished, made shiny by rubbing (especially with a burnisher).
  2. Simple past tense and past participle of burnish.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 1:7

Their legs were straight, and the soles of their feet were like the soles of calves' feet. They sparkled like the color of burnished bronze.


അവയുടെ കാൽ ചൊവ്വുള്ളതും കാലടി കാളക്കിടാവിന്റെ കുളമ്പുപോലെയും ആയിരുന്നു; മിനുക്കിയ താമ്രംപോലെ അവ മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു.


Daniel 10:6

His body was like beryl, his face like the appearance of lightning, his eyes like torches of fire, his arms and feet like burnished bronze in color, and the sound of his words like the voice of a multitude.


അവന്റെ ദേഹം ഗോമേദകംപോലെയും മുഖം മിന്നൽ പ്രകാശംപോലെയും കണ്ണു തീപ്പന്തംപോലെയും ഭുജങ്ങളും കാലുകളും മിനുക്കിയ താമ്രത്തിന്റെ വർണ്ണംപോലെയും അവന്റെ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം ഒരു പുരുഷാരത്തിന്റെ ആരവംപോലെയും ആയിരുന്നു.


1 Kings 7:45

the pots, the shovels, and the bowls. All these articles which Huram made for King Solomon for the house of the LORD were of burnished bronze.


കലങ്ങൾ, ചട്ടുകങ്ങൾ, കലശങ്ങൾ എന്നിവ തന്നേ. യഹോവയുടെ ആലയം വക ശലോമോൻ രാജാവിന്നു വേണ്ടി ഹീരാം ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും മിനുക്കിയ താമ്രംകൊണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Burnished?

Name :

Email :

Details :×