Called

Show Usage

Pronunciation of Called  

   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of call.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× call എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Call Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Call Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 3:10

And the king of Israel said, "Alas! For the LORD has called these three kings together to deliver them into the hand of Moab."


അപ്പോൾ യിസ്രായേൽരാജാവു: അയ്യോ, ഈ മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെയും യഹോവ വിളിച്ചുവരുത്തിയതു അവരെ മോവാബ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കേണ്ടതിന്നോ എന്നു പറഞ്ഞു.


Mark 12:43

So He called His disciples to Himself and said to them, "Assuredly, I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury;


അപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു: ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ട എല്ലാവരെക്കാളും ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


Isaiah 42:6

"I, the LORD, have called You in righteousness, And will hold Your hand; I will keep You and give You as a covenant to the people, As a light to the Gentiles,


കുരുട്ടുകണ്ണുകളെ തുറപ്പാനും ബദ്ധന്മാരെ കുണ്ടറയിൽ നിന്നും അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നും വിടുവിപ്പാനും


×

Found Wrong Meaning for Called?

Name :

Email :

Details :×