Calls

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of call.
  2. Third-person singular simple present indicative form of call.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× call എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Call Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Call Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 9:6

He who builds His layers in the sky, And has founded His strata in the earth; Who calls for the waters of the sea, And pours them out on the face of the earth--The LORD is His name.


അവൻ ആകാശത്തിൽ തന്റെ മാളികമുറികളെ പണിയുകയും ഭൂമിയിൽ തന്റെ കമാനത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ വിളിച്ചു ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും ചെയ്യുന്നു; യഹോവ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം.


Isaiah 21:11

The burden against Dumah. He calls to me out of Seir, "Watchman, what of the night? Watchman, what of the night?"


ദൂമയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം: കാവൽക്കാരാ, രാത്രി എന്തായി? കാവൽക്കാരാ, രാത്രി എന്തായി? എന്നു ഒരുത്തൻ സേയീരിൽനിന്നു എന്നോടു വിളിച്ചുചോദിക്കുന്നു.


Isaiah 64:7

And there is no one who calls on Your name, Who stirs himself up to take hold of You; For You have hidden Your face from us, And have consumed us because of our iniquities.


നിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവനും നിന്നെ മുറുകെ പിടിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നവനും ആരുമില്ല; നിന്റെ മുഖം ഞങ്ങൾ കാണാതവണ്ണം നീ മറെച്ചുവെച്ചു ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു


×

Found Wrong Meaning for Calls?

Name :

Email :

Details :×