Calls

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of call.
  2. Third-person singular simple present indicative form of call.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× call എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Call Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Call Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 46:33

So it shall be, when Pharaoh calls you and says, "What is your occupation?'


അടിയങ്ങൾ ബാല്യംമുതൽ ഇന്നുവരെയും, ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും ഗോപാലകന്മാരാകുന്നു എന്നു പറവിൻ ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഗോശെനിൽ പാർപ്പാൻ സംഗതിയാകും; ഇടയന്മാരെല്ലാം മിസ്രയീമ്യർക്കും വെറുപ്പല്ലോ.


Acts 2:21

And it shall come to pass That whoever calls on the name of the LORD Shall be saved.'


എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നു ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.”


Luke 15:6

And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost!'


കാണാതെ പോയ എന്റെ ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടിയതുകൊണ്ടു എന്നോടു കൂടെ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നു അവരോടു പറയും.


×

Found Wrong Meaning for Calls?

Name :

Email :

Details :×