Calves

Show Usage

Pronunciation of Calves  

   

English Meaning

  1. Plural of calf1.
  2. Plural of calf2.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× calf എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Calf Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Calf Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× കാളക്കുട്ടികള്‍ - Kaalakkuttikal‍ | Kalakkuttikal‍
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 10:29

However Jehu did not turn away from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who had made Israel sin, that is, from the golden calves that were at Bethel and Dan.


എങ്കിലും ബേഥേലിലും ദാനിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പൊൻ കാളകൂട്ടികളെക്കൊണ്ടു യിസ്രായേലിനെ പാപം ചെയ്യുമാറാക്കിയ നെബാത്തിന്റെ മകനായ യൊരോബെയാമിന്റെ പാപങ്ങളെ യേഹൂ വിട്ടുമാറിയില്ല.


Job 21:10

Their bull breeds without failure; Their cow calves without miscarriage.


അവരുടെ കാള ഇണചേരുന്നു, നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല; അവരുടെ പശു കിടാവിടുന്നു കരു അഴിയുന്നതുമില്ല.


1 Samuel 6:7

Now therefore, make a new cart, take two milk cows which have never been yoked, and hitch the cows to the cart; and take their calves home, away from them.


ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി നുകം വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കറവുള്ള രണ്ടു പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നു വണ്ടിക്കു കെട്ടി അവയുടെ കിടാക്കളെ അവയുടെ അടുക്കൽനിന്നു വീട്ടിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടു പോകുവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Calves?

Name :

Email :

Details :×