Calves

Show Usage

Pronunciation of Calves  

   

English Meaning

  1. Plural of calf1.
  2. Plural of calf2.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× calf എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Calf Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Calf Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×
× കാളക്കുട്ടികള്‍ - Kaalakkuttikal‍ | Kalakkuttikal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 6:4

Who lie on beds of ivory, Stretch out on your couches, Eat lambs from the flock And calves from the midst of the stall;


നിങ്ങൾ ആനക്കൊമ്പു കൊണ്ടുള്ള കട്ടിലുകളിന്മേൽ ചാരിയിരിക്കയും നിങ്ങളുടെ ശയ്യകളിന്മേൽ നിവിർന്നു കിടക്കയും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു കുഞ്ഞാടുകളെയും തൊഴുത്തിൽനിന്നു പശുക്കിടാക്കളെയും തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു.


Micah 6:6

With what shall I come before the LORD, And bow myself before the High God? Shall I come before Him with burnt offerings, With calves a year old?


എന്തൊന്നുകൊണ്ടു ഞാൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു, അത്യുന്നതദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കുമ്പിടേണ്ടു? ഞാൻ ഹോമയാഗങ്ങളോടും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള കാളക്കിടാക്കളോടും കൂടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലേണമോ?


Job 21:10

Their bull breeds without failure; Their cow calves without miscarriage.


അവരുടെ കാള ഇണചേരുന്നു, നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല; അവരുടെ പശു കിടാവിടുന്നു കരു അഴിയുന്നതുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Calves?

Name :

Email :

Details :×