Calves

Show Usage

Pronunciation of Calves  

English Meaning

  1. Plural of calf1.
  2. Plural of calf2.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;calf എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Calf Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Calf Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;കാളക്കുട്ടികള്‍ - Kaalakkuttikal‍ | Kalakkuttikal‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 13:8

And now you think to withstand the kingdom of the LORD, which is in the hand of the sons of David; and you are a great multitude, and with you are the gold calves which Jeroboam made for you as gods.


നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കൈവശമുള്ള യഹോവയുടെ രാജത്വത്തോടു എതിർത്തുനില്പാൻ വിചാരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ വലിയോരു സമൂഹം തന്നേ; യൊരോബെയാം നിങ്ങൾക്കു ദൈവമായിട്ടു ഉണ്ടാക്കിയ പൊൻ കാളകൂട്ടികളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ.


1 Samuel 6:10

Then the men did so; they took two milk cows and hitched them to the cart, and shut up their calves at home.


അവർ അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്തു; കറവുള്ള രണ്ടു പശുക്കളെ വരുത്തി വണ്ടിക്കു കെട്ടി, അവയുടെ കിടാക്കളെ വീട്ടിൽ ഇട്ടു അടെച്ചു.


Amos 6:4

Who lie on beds of ivory, Stretch out on your couches, Eat lambs from the flock And calves from the midst of the stall;


നിങ്ങൾ ആനക്കൊമ്പു കൊണ്ടുള്ള കട്ടിലുകളിന്മേൽ ചാരിയിരിക്കയും നിങ്ങളുടെ ശയ്യകളിന്മേൽ നിവിർന്നു കിടക്കയും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു കുഞ്ഞാടുകളെയും തൊഴുത്തിൽനിന്നു പശുക്കിടാക്കളെയും തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Calves?

Name :

Email :

Details :×