Camels

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of camel.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഒട്ടകക്കാരൻ - Ottakakkaaran | Ottakakkaran
× ഒട്ടകസവാരിക്കാരൻ - Ottakasavaarikkaaran | Ottakasavarikkaran
× അവിശ്വസനീയമായ കാര്യം - Avishvasaneeyamaaya Kaaryam | Avishvasaneeyamaya Karyam
× മണൽത്തിട്ടയിൽ ഉറച്ചുപോയ കപ്പൽ പൊക്കി ഒഴുക്കുന്നതിനു ഘടിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രം - Manalththittayil Urachupoya Kappal Pokki Ozhukkunnathinu Ghadippikkunna Yanthram | Manalthittayil Urachupoya Kappal Pokki Ozhukkunnathinu Ghadippikkunna Yanthram
× എന്തിഌം തയ്യാറാവുക - Enthiഌm Thayyaaraavuka | Enthiഌm Thayyaravuka
×
× എന്തുചെയ്യാഌം മടിയില്ലാതിരിക്കുക - Enthucheyyaaഌm Madiyillaathirikkuka | Enthucheyyaഌm Madiyillathirikkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 7:69

their camels four hundred and thirty-five, and donkeys six thousand seven hundred and twenty.


നാനൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ചു ഒട്ടകവും ആറായിരത്തെഴുനൂറ്റിരുപതു കഴുതയും അവർക്കുംണ്ടായിരുന്നു.


Genesis 30:43

Thus the man became exceedingly prosperous, and had large flocks, female and male servants, and camels and donkeys.


അവൻ മഹാസമ്പന്നനായി അവന്നു വളരെ ആടുകളും ദാസീദാസന്മാരും ഒട്ടകങ്ങളും കഴുതകളും ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു.


Isaiah 60:6

The multitude of camels shall cover your land, The dromedaries of Midian and Ephah; All those from Sheba shall come; They shall bring gold and incense, And they shall proclaim the praises of the LORD.


ഒട്ടകങ്ങളുടെ കൂട്ടവും മിദ്യാനിലെയും ഏഫയിലെയും ചിറ്റൊട്ടകങ്ങളും നിന്നെ മൂടും; ശേബയിൽ നിന്നു അവരൊക്കെയും വരും; പൊന്നും കുൻ തുരുക്കവും അവർ‍ കൊണ്ടുവന്നു യഹോവയുടെ സ്തുതിയെ ഘോഷിക്കും


×

Found Wrong Meaning for Camels?

Name :

Email :

Details :×