Cannot

Show Usage

Pronunciation of Cannot  

English Meaning

  1. The negative form of can1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;സാധിക്കയില്ല - Saadhikkayilla | Sadhikkayilla ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 77:4

You hold my eyelids open; I am so troubled that I cannot speak.


നീ എന്റെ കണ്ണിന്നു ഉറക്കം തടുത്തിരിക്കുന്നു; സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം ഞാൻ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


Ezekiel 12:6

In their sight you shall bear them on your shoulders and carry them out at twilight; you shall cover your face, so that you cannot see the ground, for I have made you a sign to the house of Israel."


അവർ കാൺകെ നീ അതു തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടു ഇരുട്ടത്തു യാത്രപുറപ്പെടേണം; നിലം കാണാതവണ്ണം നിന്റെ മുഖം മൂടിക്കൊള്ളേണം; ഞാൻ നിന്നെ യിസ്രായേൽഗൃഹത്തിന്നു ഒരു അടയാളം ആക്കിയിരിക്കുന്നു.


2 Chronicles 24:20

Then the Spirit of God came upon Zechariah the son of Jehoiada the priest, who stood above the people, and said to them, "Thus says God: "Why do you transgress the commandments of the LORD, so that you cannot prosper? Because you have forsaken the LORD, He also has forsaken you."'


എന്നാറെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു യെഹോയാദാപുരോഹിതന്റെ മകനായ സെഖർയ്യാവിന്റെ മേൽ വന്നു; അവൻ ജനത്തിന്നെതിരെ നിന്നു അവരോടു പറഞ്ഞതു: ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾക്കു ശുഭം വരുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ കല്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു? നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടു അവൻ നിങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Cannot?

Name :

Email :

Details :×