Capitals

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of capital.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 7:42

four hundred pomegranates for the two networks (two rows of pomegranates for each network, to cover the two bowl-shaped capitals that were on top of the pillars);


സ്തംഭങ്ങളുടെ തലെക്കലുള്ള പോതികകളുടെ രണ്ടു ഗോളം മൂടുന്ന ഔരോ വലപ്പണിയിലും ഈരണ്ടുനിര മാതളപ്പഴമായി രണ്ടു വലപ്പണിയിലുംകൂടെ നാനൂറു മാതളപ്പഴം,


Zephaniah 2:14

The herds shall lie down in her midst, Every beast of the nation. Both the pelican and the bittern Shall lodge on the capitals of her pillars; Their voice shall sing in the windows; Desolation shall be at the threshold; For He will lay bare the cedar work.


അതിന്റെ നടുവിൽ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളും നാനാജാതി മൃഗങ്ങളും കിടക്കും; അതിന്റെ പോതികകളുടെ ഇടയിൽ വേഴാമ്പലും മുള്ളനും രാപാർക്കും; കിളിവാതിൽക്കൽ പാട്ടു പാടുന്നതു കേട്ടോ! ദേവദാരുപ്പണി പറിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ ശൂന്യതയുണ്ടു.


1 Kings 7:18

So he made the pillars, and two rows of pomegranates above the network all around to cover the capitals that were on top; and thus he did for the other capital.


അങ്ങനെ അവൻ സ്തംഭങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി; അവയുടെ തലെക്കലുള്ള പോതിക മൂടത്തക്കവണ്ണം ഒരു പോതികയുടെ വലപ്പണിക്കു മീതെ രണ്ടു വരി മാതളപ്പഴം ഉണ്ടാക്കി; മറ്റെ പോതികെക്കും അവൻ അങ്ങനെ തന്നേ ഉണ്ടാക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Capitals?

Name :

Email :

Details :×