Capitals

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of capital.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 36:38

and its five pillars with their hooks. And he overlaid their capitals and their rings with gold, but their five sockets were bronze.


അതിന്നു അഞ്ചു തൂണും അവേക്കു കൊളുത്തും ഉണ്ടാക്കി; അവയുടെ കുമിഴുകളും മേൽ ചുറ്റുപടികളും പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; എന്നാൽ അവയുടെ ചുവടു അഞ്ചും താമ്രം കൊണ്ടു ആയിരുന്നു.


1 Kings 7:16

Then he made two capitals of cast bronze, to set on the tops of the pillars. The height of one capital was five cubits, and the height of the other capital was five cubits.


സ്തംഭങ്ങളുടെ തലെക്കൽ വെപ്പാൻ അവൻ താമ്രംകൊണ്ടു രണ്ടു പോതിക വാർത്തുണ്ടാക്കി; പോതിക ഔരോന്നും അയ്യഞ്ചു മുഴം ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു.


Zephaniah 2:14

The herds shall lie down in her midst, Every beast of the nation. Both the pelican and the bittern Shall lodge on the capitals of her pillars; Their voice shall sing in the windows; Desolation shall be at the threshold; For He will lay bare the cedar work.


അതിന്റെ നടുവിൽ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളും നാനാജാതി മൃഗങ്ങളും കിടക്കും; അതിന്റെ പോതികകളുടെ ഇടയിൽ വേഴാമ്പലും മുള്ളനും രാപാർക്കും; കിളിവാതിൽക്കൽ പാട്ടു പാടുന്നതു കേട്ടോ! ദേവദാരുപ്പണി പറിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ ശൂന്യതയുണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Capitals?

Name :

Email :

Details :×