Capitals

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of capital.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 7:16

Then he made two capitals of cast bronze, to set on the tops of the pillars. The height of one capital was five cubits, and the height of the other capital was five cubits.


സ്തംഭങ്ങളുടെ തലെക്കൽ വെപ്പാൻ അവൻ താമ്രംകൊണ്ടു രണ്ടു പോതിക വാർത്തുണ്ടാക്കി; പോതിക ഔരോന്നും അയ്യഞ്ചു മുഴം ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു.


Zephaniah 2:14

The herds shall lie down in her midst, Every beast of the nation. Both the pelican and the bittern Shall lodge on the capitals of her pillars; Their voice shall sing in the windows; Desolation shall be at the threshold; For He will lay bare the cedar work.


അതിന്റെ നടുവിൽ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളും നാനാജാതി മൃഗങ്ങളും കിടക്കും; അതിന്റെ പോതികകളുടെ ഇടയിൽ വേഴാമ്പലും മുള്ളനും രാപാർക്കും; കിളിവാതിൽക്കൽ പാട്ടു പാടുന്നതു കേട്ടോ! ദേവദാരുപ്പണി പറിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ ശൂന്യതയുണ്ടു.


1 Kings 7:42

four hundred pomegranates for the two networks (two rows of pomegranates for each network, to cover the two bowl-shaped capitals that were on top of the pillars);


സ്തംഭങ്ങളുടെ തലെക്കലുള്ള പോതികകളുടെ രണ്ടു ഗോളം മൂടുന്ന ഔരോ വലപ്പണിയിലും ഈരണ്ടുനിര മാതളപ്പഴമായി രണ്ടു വലപ്പണിയിലുംകൂടെ നാനൂറു മാതളപ്പഴം,


×

Found Wrong Meaning for Capitals?

Name :

Email :

Details :×