Captains

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of captain.
  2. Third-person singular simple present indicative form of captain.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 26:26

This Shelomith and his brethren were over all the treasuries of the dedicated things which King David and the heads of fathers' houses, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the army, had dedicated.


ദാവീദ്‍രാജാവും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സേനാപതിമാരും നിവേദിച്ച വിശുദ്ധവസ്തുക്കളുടെ സകലഭണ്ഡാരത്തിന്നും ശെലോമീത്തും അവന്റെ സഹോദരന്മാരും മേൽവിചാരകരായിരുന്നു.


2 Samuel 24:4

Nevertheless the king's word prevailed against Joab and against the captains of the army. Therefore Joab and the captains of the army went out from the presence of the king to count the people of Israel.


എങ്കിലും യോവാബും പടനായകന്മാരും രാജാവിന്റെ കല്പന അനുസരിക്കേണ്ടിവന്നു. അങ്ങനെ യോവാബും പടനായകന്മാരും യിസ്രായേൽജനത്തെ എണ്ണുവാൻ രാജസന്നിധിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു.


Job 39:25

At the blast of the trumpet he says, "Aha!' He smells the battle from afar, The thunder of captains and shouting.


കാഹളനാദം ധ്വനിക്കുന്തോറും അതു ഹാ, ഹാ എന്നു ചിനെക്കുന്നു; പടയും പടനായകന്മാരുടെ മുഴക്കവും ആർപ്പും ദൂരത്തുനിന്നു മണക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Captains?

Name :

Email :

Details :×