Captives

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of captive.; persons held prisoner

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 28:4

And I will bring back to this place Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, with all the captives of Judah who went to Babylon,' says the LORD, "for I will break the yoke of the king of Babylon."'


യെഹോയാക്കീമിന്റെ മകനായി യെഹൂദാരാജാവായ നെഖൊന്യാവെയും ബാബേലിലേക്കു പോയ സകലയെഹൂദാബദ്ധന്മാരെയും ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തേക്കു മടക്കിവരുത്തും; ഞാൻ ബാബേൽരാജാവിന്റെ നുകം ഒടിച്ചുകളയും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Jeremiah 33:11

the voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of those who will say: "Praise the LORD of hosts, For the LORD is good, For His mercy endures forever"--and of those who will bring the sacrifice of praise into the house of the LORD. For I will cause the captives of the land to return as at the first,' says the LORD.


ഇനിയും ആനന്ദഘോഷവും സന്തോഷധ്വനിയും മണവാളന്റെ സ്വരവും മണവാട്ടിയുടെ സ്വരവും: സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ , യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതു എന്നു പറയുന്നവരുടെ ശബ്ദവും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ സ്തോത്രയാഗം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കും; ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി പണ്ടത്തെപ്പോലെ ആക്കും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


Habakkuk 1:9

"They all come for violence; Their faces are set like the east wind. They gather captives like sand.


അവർ ഏവരും സംഹാരത്തിന്നായി വരുന്നു; അവരുടെ മുഖം മുമ്പോട്ടു ബദ്ധപ്പെടുന്നു; അവർ മണൽപോലെ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുചേർക്കുംന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Captives?

Name :

Email :

Details :×