Captives

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of captive.; persons held prisoner

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 33:7

And I will cause the captives of Judah and the captives of Israel to return, and will rebuild those places as at the first.


ഞാൻ യെഹൂദയുടെ പ്രവാസികളെയും യിസ്രായേലിന്റെ പ്രവാസികളെയും മടക്കിവരുത്തി പണ്ടത്തെപ്പോലെ അവർക്കും അഭിവൃത്തി വരുത്തും.


2 Chronicles 28:13

and said to them, "You shall not bring the captives here, for we already have offended the LORD. You intend to add to our sins and to our guilt; for our guilt is great, and there is fierce wrath against Israel."


നിങ്ങൾ ബദ്ധന്മാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരരുതു; നാം തന്നേ യഹോവയോടു അകൃത്യം ചെയ്തിരിക്കെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളോടും അകൃത്യത്തോടും ഇനിയും കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങൾ ഭാവിക്കുന്നു; നമുക്കു വലിയൊരു അകൃത്യം ഉണ്ടു; ഉഗ്രകോപം യിസ്രായേലിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.


Deuteronomy 21:11

and you see among the captives a beautiful woman, and desire her and would take her for your wife,


ആ ബദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുന്ദരിയായൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു ഭാര്യയായി എടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവളോടു പ്രേമം ജനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ


×

Found Wrong Meaning for Captives?

Name :

Email :

Details :×