Carcasses

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of carcass.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 26:30

I will destroy your high places, cut down your incense altars, and cast your carcasses on the lifeless forms of your idols; and My soul shall abhor you.


ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വാൾ ഊരും നിങ്ങളുടെ ദേശം ശൂന്യമായും നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങൾ പാഴ്നിലമായും കിടക്കും.


Deuteronomy 28:26

Your carcasses shall be food for all the birds of the air and the beasts of the earth, and no one shall frighten them away.


നിന്റെ ശവം ആകാശത്തിലെ സകലപക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇര ആകും; അവയെ ആട്ടികളവാൻ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. യഹോവ നിന്നെ മിസ്രയീമിലെ


Jeremiah 9:22

Speak, "Thus says the LORD: "Even the carcasses of men shall fall as refuse on the open field, Like cuttings after the harvester, And no one shall gather them."'


മനുഷ്യരുടെ ശവങ്ങൾ വയലിലെ ചാണകംപോലെയും കൊയ്ത്തുകാരന്റെ പിമ്പിലെ അരിപ്പിടിപോലെയും വീഴും; ആരും അവയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കയില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എന്നു പറക.


×

Found Wrong Meaning for Carcasses?

Name :

Email :

Details :×