Cares

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of care.
  2. Plural form of care.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 13:22

Now he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful.


മുള്ളിന്നിടയിൽ വിതെക്കപ്പെട്ടതോ, ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കീട്ടു നിഷ്ഫലനായി തീരുന്നതാകുന്നു.


Psalms 142:4

Look on my right hand and see, For there is no one who acknowledges me; Refuge has failed me; No one cares for my soul.


വലത്തോട്ടു നോക്കി കാണേണമേ; എന്നെ അറിയുന്നവൻ ആരുമില്ലല്ലോ. ശരണം എനിക്കു പോയ്പോയിരിക്കുന്നു; എന്റെ പ്രാണന്നു വേണ്ടി ആരും കരുതുന്നില്ല.


1 Peter 5:7

casting all your care upon Him, for He cares for you.


അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊൾവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Cares?

Name :

Email :

Details :×