Carries

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of carry.
  2. Plural form of carry.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 11:28

Whoever carries any such carcass shall wash his clothes and be unclean until evening. It is unclean to you.


അവയുടെ പിണം വഹിക്കുന്നവൻ വസ്ത്രം അലക്കി സന്ധ്യവരെ അശുദ്ധനായിരിക്കേണം; അവ നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം.


Job 27:21

The east wind carries him away, and he is gone; It sweeps him out of his place.


കിഴക്കൻ കാറ്റു അവനെ പിടിച്ചിട്ടു അവൻ പൊയ്പോകുന്നു. അവന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്നു അതു അവനെ പാറ്റിക്കളയുന്നു.


Numbers 11:12

Did I conceive all these people? Did I beget them, that You should say to me, "Carry them in your bosom, as a guardian carries a nursing child,' to the land which You swore to their fathers?


മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒരു ധാത്രി എടുക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ അവരെ നീ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തേക്കു എന്റെ മാറത്തെടുത്തുകൊണ്ടു പോകേണമെന്നു എന്നോടു കല്പിപ്പാൻ ഈ ജനത്തെ ഒക്കെയും ഞാൻ ഗർഭംധരിച്ചുവോ? ഞാൻ അവരെ പ്രസവിച്ചുവോ?


×

Found Wrong Meaning for Carries?

Name :

Email :

Details :×