Caught

Show Usage

Pronunciation of Caught  

English Meaning

  1. Past tense and past participle of catch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പിടിച്ചെടുത്തു - Pidicheduththu | Pidicheduthu ;കിട്ടി - Kitti ;catch എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Catch Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Catch Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 22:9

Then he searched for Ahaziah; and they caught him (he was hiding in Samaria), and brought him to Jehu. When they had killed him, they buried him, "because," they said, "he is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart." So the house of Ahaziah had no one to assume power over the kingdom.


പിന്നെ അവൻ അഹസ്യാവെ അന്വേഷിച്ചു; അവൻ ശമർയ്യയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു; അവർ അവനെ പിടിച്ചു യേഹൂവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊന്നു; പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ അന്വേഷിച്ച യെഹോശാഫാത്തിന്റെ മകനല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു അവർ അവനെ അടക്കംചെയ്തു. ഇങ്ങനെ അഹസ്യാവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ആർക്കും രാജത്വം വഹിപ്പാൻ ശക്തിയില്ലാതെയിരുന്നു.


Isaiah 24:18

And it shall be That he who flees from the noise of the fear Shall fall into the pit, And he who comes up from the midst of the pit Shall be caught in the snare; For the windows from on high are open, And the foundations of the earth are shaken.


പേടി കേട്ടു ഔടിപ്പോകുന്നവൻ കുഴിയിൽ വീഴും; കുഴിയിൽനിന്നു കയറുന്നവൻ കണിയിൽ അകപ്പെടും; ഉയരത്തിലെ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നു.


John 8:3

Then the scribes and Pharisees brought to Him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst,


ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നു നടുവിൽ നിറുത്തി അവനോടു:


×

Found Wrong Meaning for Caught?

Name :

Email :

Details :×