Caught

Show Usage

Pronunciation of Caught  

   

English Meaning

  1. Past tense and past participle of catch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പിടിച്ചെടുത്തു - Pidicheduththu | Pidicheduthu
×
× catch എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Catch Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Catch Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 48:44

"He who flees from the fear shall fall into the pit, And he who gets out of the pit shall be caught in the snare. For upon Moab, upon it I will bring The year of their punishment," says the LORD.


പേടി ഒഴിഞ്ഞോടുന്നവൻ കുഴിയിൽ വീഴും; കുഴിയിൽനിന്നു കയറുന്നവൻ കണിയിൽ അകപ്പെടും; ഞാൻ അതിന്നു, മോവാബിന്നു തന്നേ, അവരുടെ സന്ദർശനകാലം വരുത്തും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Revelation 12:5

She bore a male Child who was to rule all nations with a rod of iron. And her Child was caught up to God and His throne.


അവൾ സകലജാതികളെയും ഇരിമ്പുകോൽ കൊണ്ടു മേയ്പാനുള്ളോരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു; കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കും പെട്ടെന്നു എടുക്കപ്പെട്ടു.


Lamentations 4:20

The breath of our nostrils, the anointed of the LORD, Was caught in their pits, Of whom we said, "Under his shadow We shall live among the nations."


ഞങ്ങളുടെ ജീവശ്വാസമായി, യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തനായവൻ അവരുടെ കുഴികളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അവന്റെ നിഴലിൽ നാം ജാതികളുടെ മദ്ധ്യേ ജിവിക്കും എന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Caught?

Name :

Email :

Details :×