Caught

Show Usage

Pronunciation of Caught  

English Meaning

  1. Past tense and past participle of catch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പിടിച്ചെടുത്തു - Pidicheduththu | Pidicheduthu ;catch എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Catch Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Catch Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ;കിട്ടി - Kitti ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 1:6

Then Adoni-Bezek fled, and they pursued him and caught him and cut off his thumbs and big toes.


എന്നാൽ അദോനീ-ബേസെൿ ഔടിപ്പോയി; അവർ അവനെ പിന്തുടർന്നു പിടിച്ചു അവന്റെ കൈകാലുകളുടെ പെരുവിരൽ മുറിച്ചുകളഞ്ഞു.


Jeremiah 48:44

"He who flees from the fear shall fall into the pit, And he who gets out of the pit shall be caught in the snare. For upon Moab, upon it I will bring The year of their punishment," says the LORD.


പേടി ഒഴിഞ്ഞോടുന്നവൻ കുഴിയിൽ വീഴും; കുഴിയിൽനിന്നു കയറുന്നവൻ കണിയിൽ അകപ്പെടും; ഞാൻ അതിന്നു, മോവാബിന്നു തന്നേ, അവരുടെ സന്ദർശനകാലം വരുത്തും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Genesis 22:13

Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram, and offered it up for a burnt offering instead of his son.


അബ്രാഹാം തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പിമ്പുറത്തു ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ കൊമ്പു കാട്ടിൽ പിടിപെട്ടു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; അബ്രാഹാം ചെന്നു ആട്ടുകൊറ്റനെ പിടിച്ചു തന്റെ മകന്നു പകരം ഹോമയാഗം കഴിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Caught?

Name :

Email :

Details :×