Caves

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of cave.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cave.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കൽഗുഹ - Kalguha
× ഗുഹകള്‍ - Guhakal‍
× അകത്തേക്ക്‌ വീഴുക - Akaththekku Veezhuka | Akathekku Veezhuka
× വിമതവിഭാഗം - Vimathavibhaagam | Vimathavibhagam
× ഗഹ്വരം - Gahvaram
× ഗുഹ - Guha
× ഗുഹാക്ഷേത്രം - Guhaakshethram | Guhakshethram
× ഗുഹാമനുഷ്യൻ - Guhaamanushyan | Guhamanushyan
× താണുപോകുക - Thaanupokuka | Thanupokuka
× ചരിത്രാതീതമനുഷ്യർ ഗുഹാഭിത്തികളിൽ വരച്ച മൃഗചിത്രങ്ങളും മറ്റും - Charithraatheethamanushyar Guhaabhiththikalil Varacha Mrugachithrangalum Mattum | Charithratheethamanushyar Guhabhithikalil Varacha Mrugachithrangalum Mattum
× ഗുഹയാക്കുക - Guhayaakkuka | Guhayakkuka
× എതിർക്കുന്നത്‌ മതിയാക്കുക - Ethirkkunnathu Mathiyaakkuka | Ethirkkunnathu Mathiyakkuka
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 6:15

And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains,


ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും മഹത്തുക്കളും സഹസ്രാധീപന്മാരും ധനവാന്മാരും ബലവാന്മാരും സകലദാസനും സ്വതന്ത്രനും ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും ഒളിച്ചുകൊണ്ടു മലകളോടും പാറകളോടും;


Ezekiel 33:27

"Say thus to them, "Thus says the Lord GOD: "As I live, surely those who are in the ruins shall fall by the sword, and the one who is in the open field I will give to the beasts to be devoured, and those who are in the strongholds and caves shall die of the pestilence.


നീ അവരോടു പറയേണ്ടതു: യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എന്നാണ, ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുംന്നവർ വാൾകൊണ്ടു വീഴും; വെളിൻ പ്രദേശത്തുള്ളവരെ ഞാൻ മൃഗങ്ങൾക്കു ഇരയായി കൊടുക്കും; ദുർഗ്ഗങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും ഉള്ളവരോ മഹാമാരികൊണ്ടു മരിക്കും.


Job 30:6

They had to live in the clefts of the valleys, In caves of the earth and the rocks.


താഴ്വരപ്പിളർപ്പുകളിൽ അവർ പാർക്കേണ്ടിവരുന്നു; മൺകുഴികളിലും പാറയുടെ ഗഹ്വരങ്ങളിലും തന്നേ.


×

Found Wrong Meaning for Caves?

Name :

Email :

Details :×