Caves

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of cave.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cave.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വിമതവിഭാഗം - Vimathavibhaagam | Vimathavibhagam
× ഗുഹാമനുഷ്യൻ - Guhaamanushyan | Guhamanushyan
× ചരിത്രാതീതമനുഷ്യർ ഗുഹാഭിത്തികളിൽ വരച്ച മൃഗചിത്രങ്ങളും മറ്റും - Charithraatheethamanushyar Guhaabhiththikalil Varacha Mrugachithrangalum Mattum | Charithratheethamanushyar Guhabhithikalil Varacha Mrugachithrangalum Mattum
×
× ഗുഹാക്ഷേത്രം - Guhaakshethram | Guhakshethram
× ഗുഹ - Guha
× ഗുഹകള്‍ - Guhakal‍
× അകത്തേക്ക്‌ വീഴുക - Akaththekku Veezhuka | Akathekku Veezhuka
× ഗുഹയാക്കുക - Guhayaakkuka | Guhayakkuka
× എതിർക്കുന്നത്‌ മതിയാക്കുക - Ethirkkunnathu Mathiyaakkuka | Ethirkkunnathu Mathiyakkuka
× താണുപോകുക - Thaanupokuka | Thanupokuka
× ഗഹ്വരം - Gahvaram
× കൽഗുഹ - Kalguha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nahum 2:12

The lion tore in pieces enough for his cubs, Killed for his lionesses, Filled his caves with prey, And his dens with flesh.


സിംഹം തന്റെ കുട്ടികൾക്കു മതിയാകുവോളം കടിച്ചുകീറി വെക്കുകയും സിംഹികൾക്കു വേണ്ടി ഞെക്കിക്കൊല്ലുകയും ഇരകൊണ്ടു തന്റെ ഗഹ്വരങ്ങളെയും കടിച്ചുകീറിയതിനെക്കൊണ്ടു തന്റെ ഗുഹകളെയും നിറെക്കയും ചെയ്തു.


Isaiah 2:19

They shall go into the holes of the rocks, And into the caves of the earth, From the terror of the LORD And the glory of His majesty, When He arises to shake the earth mightily.


യഹോവ ഭൂമിയെ നടുക്കുവാൻ എഴുന്നേലക്കുമ്പോൾ അവർ അവന്റെ ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തവും അവന്റെ മഹിമയുടെ പ്രഭനിമിത്തവും പാറകളുടെ ഗുഹകളിലും മണ്ണിലെ പോതുകളിലും കടക്കും.


Revelation 6:15

And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains,


ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും മഹത്തുക്കളും സഹസ്രാധീപന്മാരും ധനവാന്മാരും ബലവാന്മാരും സകലദാസനും സ്വതന്ത്രനും ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും ഒളിച്ചുകൊണ്ടു മലകളോടും പാറകളോടും;


×

Found Wrong Meaning for Caves?

Name :

Email :

Details :×