Centurion

Show Usage

Pronunciation of Centurion  

   

English Meaning

A military officer who commanded a minor division of the Roman army; a captain of a century.

  1. The commander of a century in the Roman army.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 27:11

Nevertheless the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul.


ശതാധിപനോ പൗലൊസ് പറഞ്ഞതിനെക്കാൾ മാലുമിയുടെയും കപ്പലുടമസ്ഥന്റെയും വാക്കു അധികം വിശ്വസിച്ചു.


Acts 22:25

And as they bound him with thongs, Paul said to the centurion who stood by, "Is it lawful for you to scourge a man who is a Roman, and uncondemned?"


തന്നെ വാറു കൊണ്ടു കെട്ടുമ്പോൾ പൗലൊസ് അരികെ നിലക്കുന്ന ശതാധിപനോടു: റോമപൗരനും വിസ്താരം കഴിയാത്തവനുമായ മനുഷ്യനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടു അടിക്കുന്നതു വിഹിതമോ എന്നു ചോദിച്ചു.


Luke 23:47

So when the centurion saw what had happened, he glorified God, saying, "Certainly this was a righteous Man!"


ഈ സംഭവിച്ചതു ശതാധിപൻ കണ്ടിട്ടു: ഈ മനുഷ്യൻ വാസ്തവമായി നീതിമാൻ ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി.


×

Found Wrong Meaning for Centurion?

Name :

Email :

Details :×