Chains

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of chain.
  2. Third-person singular simple present indicative form of chain.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Philippians 1:13

so that it has become evident to the whole palace guard, and to all the rest, that my chains are in Christ;


എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ക്രിസ്തുനിമിത്തമാകുന്നു എന്നു അകമ്പടിപട്ടാളത്തിൽ ഒക്കെയും ശേഷം എല്ലാവർക്കും തെളിവായിവരികയും


Acts 20:23

except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me.


ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവു പട്ടണം തോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്കു നേരിടുവാനുള്ള ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.


Exodus 28:22

"You shall make chains for the breastplate at the end, like braided cords of pure gold.


പതക്കത്തിന്നു ചരടുപോലെ മുറിച്ചുകുത്തുപണിയായി തങ്കംകൊണ്ടു സരപ്പളി ഉണ്ടാക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Chains?

Name :

Email :

Details :×