Chains

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of chain.
  2. Third-person singular simple present indicative form of chain.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 28:22

"You shall make chains for the breastplate at the end, like braided cords of pure gold.


പതക്കത്തിന്നു ചരടുപോലെ മുറിച്ചുകുത്തുപണിയായി തങ്കംകൊണ്ടു സരപ്പളി ഉണ്ടാക്കേണം.


Acts 20:23

except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me.


ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവു പട്ടണം തോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്കു നേരിടുവാനുള്ള ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.


Exodus 39:17

And they put the two braided chains of gold in the two rings on the ends of the breastplate.


പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടു സരപ്പളി അവർ പതക്കത്തിന്റെ അറ്റത്തു രണ്ടു വളയത്തിലും കൊളുത്തി.


×

Found Wrong Meaning for Chains?

Name :

Email :

Details :×