Cherubim

Show Usage
   

English Meaning

The Hebrew plural of Cherub.. Cf. Seraphim.

  1. Plural form of cherub.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 3:24

So He drove out the man; and He placed cherubim at the east of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way, to guard the way to the tree of life.


ഇങ്ങനെ അവൻ മനുഷ്യനെ ഇറക്കിക്കളഞ്ഞു; ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിങ്കലേക്കുള്ള വഴികാപ്പാൻ അവൻ ഏദെൻ തോട്ടത്തിന്നു കിഴക്കു കെരൂബുകളെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി നിർത്തി.


1 Kings 6:27

Then he set the cherubim inside the inner room; and they stretched out the wings of the cherubim so that the wing of the one touched one wall, and the wing of the other cherub touched the other wall. And their wings touched each other in the middle of the room.


അവൻ കെരൂബുകളെ അന്തരാലയത്തിന്റെ നടുവിൽ നിർത്തി; കെരൂബുകളുടെ ചിറകു വിടർന്നിരുന്നു; ഒന്നിന്റെ ചിറകു ഒരു ചുവരോടും മറ്റേതിന്റെ ചിറകു മറ്റേ ചുവരോടും തൊട്ടിരുന്നു. ആലയത്തിന്റെ നടുവിൽ അവയുടെ ചിറകു ഒന്നോടൊന്നു തൊട്ടിരുന്നു.


Exodus 37:7

He made two cherubim of beaten gold; he made them of one piece at the two ends of the mercy seat:


അവൻ പൊന്നുകൊണ്ടു രണ്ടു കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കി കൃപാസനത്തിന്റെ രണ്ടു അറ്റത്തും അവയെ അടിപ്പുപണിയായി ഉണ്ടാക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Cherubim?

Name :

Email :

Details :×