Cherubim

Show Usage
   

English Meaning

The Hebrew plural of Cherub.. Cf. Seraphim.

  1. Plural form of cherub.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 3:11

The wings of the cherubim were twenty cubits in overall length: one wing of the one cherub was five cubits, touching the wall of the room, and the other wing was five cubits, touching the wing of the other cherub;


കെരൂബുകളുടെ ചിറകുകളുടെ നീളം ഇരുപതു മുഴം. ഒന്നിന്റെ ഒരു ചിറകു ആലയത്തിന്റെ ചുവരോടു തൊടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും മറ്റെ ചിറകു മറ്റെ കെരൂബിന്റെ ചിറകോടു തൊടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും ആയിരുന്നു:


2 Chronicles 3:7

He also overlaid the house--the beams and doorposts, its walls and doors--with gold; and he carved cherubim on the walls.


അവൻ ആലയവും തുലാങ്ങളും കാലുകളും ചുവരുകളും കതകുകളും പൊന്നു കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു, ചുവരിന്മേൽ കെരൂബുകളെയും കൊത്തിച്ചു.


1 Kings 6:28

Also he overlaid the cherubim with gold.


കെരൂബുകളെയും അവൻ പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Cherubim?

Name :

Email :

Details :×