Chooses

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of choose.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 23:16

He may dwell with you in your midst, in the place which he chooses within one of your gates, where it seems best to him; you shall not oppress him.


അവൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും തനിക്കു ബോധിച്ചേടത്തു നിന്നോടു കൂടെ പാർക്കട്ടെ; അവനെ ഞെരുക്കം ചെയ്യരുതു.


Deuteronomy 14:24

But if the journey is too long for you, so that you are not able to carry the tithe, or if the place where the LORD your God chooses to put His name is too far from you, when the LORD your God has blessed you,


നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ അകലെയും അതുകൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം വഴി അതിദൂരവുമായിരുന്നാൽ


Numbers 16:5

and he spoke to Korah and all his company, saying, "Tomorrow morning the LORD will show who is His and who is holy, and will cause him to come near to Him. That one whom He chooses He will cause to come near to Him.


അവൻ കോരഹിനോടും അവന്റെ എല്ലാ കൂട്ടരോടും പറഞ്ഞതു: നാളെ രാവിലെ യഹോവ തനിക്കുള്ളവൻ ആരെന്നും തന്നോടടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധൻ ആരെന്നും കാണിക്കും; താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവനെ തന്നോടു അടുക്കുമാറാക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Chooses?

Name :

Email :

Details :×