Chronicles

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of chronicle.
  2. Third-person singular simple present indicative form of chronicle.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 14:18

Now the rest of the acts of Amaziah, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?


അമസ്യാവിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ യെഹൂദാരാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.


2 Kings 15:15

Now the rest of the acts of Shallum, and the conspiracy which he led, indeed they are written in the book of the chronicles of the kings of Israel.


ശല്ലൂമിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ടുകെട്ടും യിസ്രായേൽരാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.


2 Kings 20:20

Now the rest of the acts of Hezekiah--all his might, and how he made a pool and a tunnel and brought water into the city--are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?


ഹിസ്കീയാവിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവന്റെ സകല പരാക്രമപ്രവൃത്തികളും അവൻ ഒരു കുളവും കല്പാത്തിയും ഉണ്ടാക്കി വെള്ളം നഗരത്തിന്നകത്തു വരുത്തിയതും യെഹൂദാരാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Chronicles?

Name :

Email :

Details :×