Churches

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of church.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× church എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Church Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Church Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Galatians 1:22

And I was unknown by face to the churches of Judea which were in Christ.


യെഹൂദ്യയിലെ ക്രിസ്തുസഭകൾക്കോ ഞാൻ മുഖപരിചയം ഇല്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു;


Romans 16:16

Greet one another with a holy kiss. The churches of Christ greet you.


വിശുദ്ധചുംബനംകൊണ്ടു അന്യോന്യം വന്ദനം ചെയ്‍വിൻ . ക്രിസ്തുവിന്റെ സകലസഭകളും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു.


Revelation 1:4

John, to the seven churches which are in Asia: Grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come, and from the seven Spirits who are before His throne,


യോഹന്നാൻ ആസ്യയിലെ ഏഴു സഭകൾക്കും എഴുതുന്നതു: ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായവങ്കൽ നിന്നും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന്മുമ്പിലുള്ള ഏഴു ആത്മാക്കളുടെ പക്കൽനിന്നും


×

Found Wrong Meaning for Churches?

Name :

Email :

Details :×