Cities

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of city.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× city എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - City Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | City Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 4:8

So two or three cities wandered to another city to drink water, But they were not satisfied; Yet you have not returned to Me," Says the LORD.


രണ്ടുമൂന്നു പട്ടണം വെള്ളം കുടിപ്പാൻ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്കു ഉഴന്നുചെന്നു, ദാഹം തീർന്നില്ലതാനും; എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Isaiah 54:3

For you shall expand to the right and to the left, And your descendants will inherit the nations, And make the desolate cities inhabited.


നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പരക്കും; നിന്റെ സൻ തതി ജാതികളുടെ ദേശം കൈവശമാക്കുകയും ശൂൻ യനഗരങ്ങളിൽ നിവാസികളെ പാർ‍പ്പിക്കയും ചെയ്യും


2 Chronicles 17:9

So they taught in Judah, and had the Book of the Law of the LORD with them; they went throughout all the cities of Judah and taught the people.


അവർ യെഹൂദയിൽ ഉപദേശിച്ചു; യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണപുസ്തകവും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ യെഹൂദാനഗരങ്ങളിലൊക്കെയും സഞ്ചരിച്ചു ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Cities?

Name :

Email :

Details :×