Clefts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of cleft.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 57:5

Inflaming yourselves with gods under every green tree, Slaying the children in the valleys, Under the clefts of the rocks?


നിങ്ങൾ കരുവേലങ്ങൾക്കരികത്തും ഔരോ പച്ചമരത്തിൻ ‍കീഴിലും ജ്വലിച്ചു, പാറപ്പിളർ‍പ്പുകൾക്കു താഴെ തോട്ടുവക്കത്തുവെച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറുക്കുന്നുവല്ലോ


Jeremiah 49:16

Your fierceness has deceived you, The pride of your heart, O you who dwell in the clefts of the rock, Who hold the height of the hill! Though you make your nest as high as the eagle, I will bring you down from there," says the LORD.


പാറപ്പിളർപ്പുകളിൽ പാർത്തു കുന്നുകളുടെ മുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനേ, നിന്റെ ഭയങ്കരത്വം വിചാരിച്ചാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അഹങ്കാരം നിന്നെ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ കഴുകനെപ്പോലെ നിന്റെ കൂടു ഉയരത്തിൽ വെച്ചാലും അവിടെനിന്നു ഞാൻ നിന്നെ താഴെ ഇറങ്ങുമാറാക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Isaiah 2:21

To go into the clefts of the rocks, And into the crags of the rugged rocks, From the terror of the LORD And the glory of His majesty, When He arises to shake the earth mightily.


തങ്ങൾ നമസ്കരിപ്പാൻ വെള്ളികൊണ്ടും പൊന്നുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ മിത്ഥ്യാമൂർത്തികളെ മനുഷ്യർ ആ നാളിൽ തുരപ്പനെലിക്കും നരിച്ചീറിന്നും എറിഞ്ഞുകളയും


×

Found Wrong Meaning for Clefts?

Name :

Email :

Details :×