Clefts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of cleft.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 2:21

To go into the clefts of the rocks, And into the crags of the rugged rocks, From the terror of the LORD And the glory of His majesty, When He arises to shake the earth mightily.


തങ്ങൾ നമസ്കരിപ്പാൻ വെള്ളികൊണ്ടും പൊന്നുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ മിത്ഥ്യാമൂർത്തികളെ മനുഷ്യർ ആ നാളിൽ തുരപ്പനെലിക്കും നരിച്ചീറിന്നും എറിഞ്ഞുകളയും


Song of Solomon 2:14

"O my dove, in the clefts of the rock, In the secret places of the cliff, Let me see your face, Let me hear your voice; For your voice is sweet, And your face is lovely."


പാറയുടെ പിളർപ്പിലും കടുന്തൂക്കിന്റെ മറവിലും ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാവേ, ഞാൻ നിന്റെ മുഖം ഒന്നു കാണട്ടെ; നിന്റെ സ്വരം ഒന്നു കേൾക്കട്ടെ; നിന്റെ സ്വരം ഇമ്പമുള്ളതും മുഖം സൗന്ദര്യമുള്ളതും ആകുന്നു.


Isaiah 7:19

They will come, and all of them will rest In the desolate valleys and in the clefts of the rocks, And on all thorns and in all pastures.


അവ ഒക്കെയും വന്നു ശൂന്യമായ താഴ്വരകളിലും പാറപ്പിളർപ്പുകളിലും എല്ലാ മുൾപടർപ്പുകളിലും എല്ലാ മേച്ചൽ പുറങ്ങളിലും പറ്റും


×

Found Wrong Meaning for Clefts?

Name :

Email :

Details :×