Clings

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of cling.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cling.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Lamentations 4:8

Now their appearance is blacker than soot; They go unrecognized in the streets; Their skin clings to their bones, It has become as dry as wood.


അവരുടെ മുഖം കരിക്കട്ടയെക്കാൾ കറുത്തിരിക്കുന്നു; വീഥികളിൽ അവരെ കണ്ടിട്ടു ആരും അറിയുന്നില്ല; അവരുടെ ത്വൿ അസ്ഥികളോടു പറ്റി ഉണങ്ങി മരംപോലെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.


Psalms 44:25

For our soul is bowed down to the dust; Our body clings to the ground.


ഞങ്ങൾ നിലത്തോളം കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ വയറു ഭൂമിയോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു.


Psalms 119:25

My soul clings to the dust; Revive me according to Your word.


[ദാലെത്ത്] എന്റെ പ്രാണൻ പൊടിയോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു; തിരുവചനപ്രകാരം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കേണമേ.


×

Found Wrong Meaning for Clings?

Name :

Email :

Details :×