Clings

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of cling.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cling.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 13:11

For as the sash clings to the waist of a man, so I have caused the whole house of Israel and the whole house of Judah to cling to Me,' says the LORD, "that they may become My people, for renown, for praise, and for glory; but they would not hear.'


കച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ അരയോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ യിസ്രായേൽഗൃഹത്തെ മുഴുവനും യെഹൂദാഗൃഹത്തെ മുഴുവനും എനിക്കു ജനവും കീർത്തിയും പ്രശംസയും അലങ്കാരവും ആകേണ്ടതിന്നു എന്നോടു പറ്റിയിരിക്കുമാറാക്കി; അവർക്കോ അനുസരിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Psalms 22:15

My strength is dried up like a potsherd, And My tongue clings to My jaws; You have brought Me to the dust of death.


എന്റെ ശക്തി ഔട്ടുകഷണംപോലെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എന്റെ നാവു അണ്ണാക്കോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു. നീ എന്നെ മരണത്തിന്റെ പൊടിയിൽ ഇട്ടുമിരിക്കുന്നു.


Psalms 119:25

My soul clings to the dust; Revive me according to Your word.


[ദാലെത്ത്] എന്റെ പ്രാണൻ പൊടിയോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു; തിരുവചനപ്രകാരം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കേണമേ.


×

Found Wrong Meaning for Clings?

Name :

Email :

Details :×