Clings

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of cling.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cling.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 19:20

My bone clings to my skin and to my flesh, And I have escaped by the skin of my teeth.


എന്റെ അസ്ഥി ത്വക്കിനോടും മാംസത്തോടും പറ്റിയിരിക്കുന്നു; പല്ലിന്റെ മോണയോടെ ഞാൻ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു.


Lamentations 4:8

Now their appearance is blacker than soot; They go unrecognized in the streets; Their skin clings to their bones, It has become as dry as wood.


അവരുടെ മുഖം കരിക്കട്ടയെക്കാൾ കറുത്തിരിക്കുന്നു; വീഥികളിൽ അവരെ കണ്ടിട്ടു ആരും അറിയുന്നില്ല; അവരുടെ ത്വൿ അസ്ഥികളോടു പറ്റി ഉണങ്ങി മരംപോലെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.


Psalms 22:15

My strength is dried up like a potsherd, And My tongue clings to My jaws; You have brought Me to the dust of death.


എന്റെ ശക്തി ഔട്ടുകഷണംപോലെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എന്റെ നാവു അണ്ണാക്കോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു. നീ എന്നെ മരണത്തിന്റെ പൊടിയിൽ ഇട്ടുമിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Clings?

Name :

Email :

Details :×