Clods

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of clod.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 21:33

The clods of the valley shall be sweet to him; Everyone shall follow him, As countless have gone before him.


താഴ്വരയിലെ കട്ട അവന്നു മധുരമായിരിക്കും; അവന്റെ പിന്നാലെ സകലമനുഷ്യരും ചെല്ലും; അവന്നു മുമ്പെ പോയവർക്കും എണ്ണമില്ല.


Job 38:38

When the dust hardens in clumps, And the clods cling together?


ജ്ഞാനത്താൽ മേഘങ്ങളെ എണ്ണുന്നതാർ? ആകാശത്തിലെ തുരുത്തികളെ ചരിക്കുന്നതാർ?


×

Found Wrong Meaning for Clods?

Name :

Email :

Details :×