Closest

Show Usage
   

English Meaning

  1. superlative form of close: most close..

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Esther 1:14

those closest to him being Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven princes of Persia and Media, who had access to the king's presence, and who ranked highest in the kingdom):


രാജ്യധർമ്മത്തിലും ന്യായത്തിലും പരിജ്ഞാനികളായ എല്ലാവരോടും ആലോചിക്കുക പതിവായിരുന്നതിനാൽ കാലജ്ഞന്മാരായ ആ വിദ്വാന്മാരോടു രാജാവു:


Numbers 27:11

And if his father has no brothers, then you shall give his inheritance to the relative closest to him in his family, and he shall possess it."' And it shall be to the children of Israel a statute of judgment, just as the LORD commanded Moses.


അവന്റെ അപ്പന്നു സഹോദരന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ അവന്റെ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരന്നു അവന്റെ അവകാശം കൊടുക്കേണം അവൻ അതു കൈവശമാക്കേണം; ഇതു യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതു പോലെ യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു ന്യായപ്രമാണം ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Closest?

Name :

Email :

Details :×