Coasts

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of coast.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 2:10

For pass beyond the coasts of Cyprus and see, Send to Kedar and consider diligently, And see if there has been such a thing.


നിങ്ങൾ കിത്തീയരുടെ ദ്വീപുകളിലേക്കു കടന്നുചെന്നു നോക്കുവിൻ ; കേദാരിലേക്കു ആളയച്ചു നല്ലവണ്ണം അന്വേഷിച്ചു, ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കുവിൻ .


Numbers 24:24

But ships shall come from the coasts of Cyprus, And they shall afflict Asshur and afflict Eber, And so shall Amalek, until he perishes."


കിത്തീംതീരത്തുനിന്നു കപ്പലുകൾ വരും; അവ അശ്ശൂരിനെ താഴ്ത്തും, ഏബെരിനെയും താഴ്ത്തും. അവന്നും നിർമ്മൂലനാശം ഭവിക്കും


Ezekiel 27:7

Fine embroidered linen from Egypt was what you spread for your sail; Blue and purple from the coasts of Elishah was what covered you.


നിനക്കു കൊടിയായിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്റെ കപ്പൽപായ് മിസ്രയീമിൽനിന്നുള്ള വിചിത്രശണപടംകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു; എലീശാദ്വീപുകളിൽനിന്നുള്ള ധൂമ്രപടവും രക്താംബരവും നിന്റെ വിതാനമായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Coasts?

Name :

Email :

Details :×