Collectors

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of collector.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 2:16

And when the scribes and Pharisees saw Him eating with the tax collectors and sinners, they said to His disciples, "How is it that He eats and drinks with tax collectors and sinners?"


അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ തിന്നുകയും കൂടിക്കയും ചെയ്യുന്നതു പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രിമാർ കണ്ടിട്ടു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു: അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ തിന്നുകുടിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.


Luke 7:34

The Son of Man has come eating and drinking, and you say, "Look, a glutton and a winebibber, a friend of tax collectors and sinners!'


മനുഷ്യപുത്രൻ തിന്നും കുടിച്ചുംകൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു; തിന്നിയും കുടിയനും ആയ മനുഷ്യൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിതൻ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.


Matthew 21:31

Which of the two did the will of his father?" They said to Him, "The first." Jesus said to them, "Assuredly, I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you.


ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആർ ആകുന്നു അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതു? ഒന്നാമത്തവൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്നു സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Collectors?

Name :

Email :

Details :×