Collectors

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of collector.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 7:34

The Son of Man has come eating and drinking, and you say, "Look, a glutton and a winebibber, a friend of tax collectors and sinners!'


മനുഷ്യപുത്രൻ തിന്നും കുടിച്ചുംകൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു; തിന്നിയും കുടിയനും ആയ മനുഷ്യൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിതൻ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.


Matthew 9:11

And when the Pharisees saw it, they said to His disciples, "Why does your Teacher eat with tax collectors and sinners?"


പരീശന്മാർ അതു കണ്ടു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു: നിങ്ങളുടെ ഗുരു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.


Luke 3:12

Then tax collectors also came to be baptized, and said to him, "Teacher, what shall we do?"


നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതിൽ അധികം ഒന്നും പിരിക്കരുതു എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Collectors?

Name :

Email :

Details :×