Collectors

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of collector.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 2:16

And when the scribes and Pharisees saw Him eating with the tax collectors and sinners, they said to His disciples, "How is it that He eats and drinks with tax collectors and sinners?"


അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ തിന്നുകയും കൂടിക്കയും ചെയ്യുന്നതു പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രിമാർ കണ്ടിട്ടു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു: അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ തിന്നുകുടിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.


Luke 15:1

Then all the tax collectors and the sinners drew near to Him to hear Him.


ചുങ്കക്കാരും പാപികളും എല്ലാം അവന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.


Luke 7:34

The Son of Man has come eating and drinking, and you say, "Look, a glutton and a winebibber, a friend of tax collectors and sinners!'


മനുഷ്യപുത്രൻ തിന്നും കുടിച്ചുംകൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു; തിന്നിയും കുടിയനും ആയ മനുഷ്യൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിതൻ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Collectors?

Name :

Email :

Details :×