Collectors

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of collector.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 7:34

The Son of Man has come eating and drinking, and you say, "Look, a glutton and a winebibber, a friend of tax collectors and sinners!'


മനുഷ്യപുത്രൻ തിന്നും കുടിച്ചുംകൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു; തിന്നിയും കുടിയനും ആയ മനുഷ്യൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിതൻ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.


Matthew 5:47

And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so?


സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്തു വിശേഷം ചെയ്യുന്നു? ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യുന്നില്ലയോ?


Matthew 21:31

Which of the two did the will of his father?" They said to Him, "The first." Jesus said to them, "Assuredly, I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you.


ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആർ ആകുന്നു അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതു? ഒന്നാമത്തവൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്നു സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Collectors?

Name :

Email :

Details :×