Comforts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of comfort.
  2. Third-person singular simple present indicative form of comfort.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 51:12

"I, even I, am He who comforts you. Who are you that you should be afraid Of a man who will die, And of the son of a man who will be made like grass?


ഞാൻ ‍, ഞാൻ തന്നേ, നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ ‍; എന്നാൽ മരിച്ചുപോകുന്ന മർ‍ത്യനെയും പുല്ലുപോലെ ആയിത്തീരുന്ന മനുഷ്യനെയും ഭയപ്പെടുവാൻ നീ ആർ‍?


Isaiah 57:18

I have seen his ways, and will heal him; I will also lead him, And restore comforts to him And to his mourners.


ഞാൻ അവരുടെ വഴികളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവരെ സൌഖ്യമാക്കും; ഞാൻ അവരെ നടത്തി അവർ‍കൂ, അവരുടെ ദുഃഖിതന്മാർ‍കൂ തന്നേ, വീണ്ടും ആശ്വാസം വരുത്തും;


Genesis 27:42

And the words of Esau her older son were told to Rebekah. So she sent and called Jacob her younger son, and said to him, "Surely your brother Esau comforts himself concerning you by intending to kill you.


മൂത്തമകനായ ഏശാവിന്റെ വാക്കു റിബെക്കാ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, അവൾ ഇളയമകനായ യാക്കോബിനെ ആളയച്ചു വിളിപ്പിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞതു: നിന്റെ സഹോദരൻ ഏശാവ് നിന്നെ കൊന്നു പകവീട്ടുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Comforts?

Name :

Email :

Details :×