Commits

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of commit.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 6:32

Whoever commits adultery with a woman lacks understanding; He who does so destroys his own soul.


സ്ത്രീയോടു വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനോ, ബുദ്ധിഹീനൻ ; അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വന്തപ്രാണനെ നശിപ്പിക്കുന്നു.


Ezekiel 18:24

"But when a righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity, and does according to all the abominations that the wicked man does, shall he live? All the righteousness which he has done shall not be remembered; because of the unfaithfulness of which he is guilty and the sin which he has committed, because of them he shall die.


എന്നാൽ നീതിമാൻ തന്റെ നീതി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതികേടു പ്രവർത്തിച്ചു, ദുഷ്ടൻ ചെയ്യുന്ന സകലമ്ളേച്ഛതകളെയുംപോലെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? അവൻ ചെയ്ത നീതിയൊന്നും കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ ചെയ്ത ദ്രോഹത്താലും അവൻ ചെയ്ത പാപത്താലും അവൻ മരിക്കും.


Numbers 5:6

"Speak to the children of Israel: "When a man or woman commits any sin that men commit in unfaithfulness against the LORD, and that person is guilty,


നീ യിസ്രായേൽമക്കളോടു പറക: ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ യഹോവയോടു ദ്രോഹിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുള്ള വല്ല പാപവും ചെയ്തിട്ടു കുറ്റക്കാരായാൽ ചെയ്ത പാപം അവർ ഏറ്റുപറകയും തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിന്നു പ്രതിശാന്തിയായി മുതലും അതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും കൂട്ടി, തങ്ങൾ അകൃത്യം ചെയ്തവന്നു പകരം കൊടുക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Commits?

Name :

Email :

Details :×