Companions

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of companion.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× companion എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Companion Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Companion Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× സഹചാരികള്‍ - Sahachaarikal‍ | Sahacharikal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezra 6:13

Then Tattenai, governor of the region beyond the River, Shethar-Boznai, and their companions diligently did according to what King Darius had sent.


അപ്പോൾ നദിക്കു ഇക്കരെയുള്ള ദേശാധിപതിയായ തത്നായിയും ശെഥർ-ബോസ്നായിയും അവരുടെ കൂട്ടക്കാരും ദാർയ്യാവേശ്രാജാവു കല്പനയയച്ചതുപോലെ തന്നേ ജാഗ്രതയോടെ ചെയ്തു.


Ezra 5:3

At the same time Tattenai the governor of the region beyond the River and Shethar-Boznai and their companions came to them and spoke thus to them: "Who has commanded you to build this temple and finish this wall?"


ആ കാലത്തു നദിക്കു ഇക്കരെയുള്ള ദേശാധിപതിയായ തത്നായിയും ശെഥർ-ബോസ്നായിയും അവരുടെ കൂട്ടക്കാരും അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു അവരോടു: ഈ ആലയം പണിവാനും ഈ മതിൽ കെട്ടുവാനും നിങ്ങൾക്കു ആർ കല്പന തന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.


Zechariah 3:8

"Hear, O Joshua, the high priest, You and your companions who sit before you, For they are a wondrous sign; For behold, I am bringing forth My Servant the BRANCH.


മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവേ, നീയും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരും കേട്ടുകൊൾവിൻ ! അവർ അത്ഭുതലക്ഷണപുരുഷന്മാരല്ലോ; ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ മുള എന്നവനെ വരുത്തും.


×

Found Wrong Meaning for Companions?

Name :

Email :

Details :×