Companions

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of companion.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× സഹചാരികള്‍ - Sahachaarikal‍ | Sahacharikal‍
× companion എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Companion Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Companion Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezra 5:3

At the same time Tattenai the governor of the region beyond the River and Shethar-Boznai and their companions came to them and spoke thus to them: "Who has commanded you to build this temple and finish this wall?"


ആ കാലത്തു നദിക്കു ഇക്കരെയുള്ള ദേശാധിപതിയായ തത്നായിയും ശെഥർ-ബോസ്നായിയും അവരുടെ കൂട്ടക്കാരും അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു അവരോടു: ഈ ആലയം പണിവാനും ഈ മതിൽ കെട്ടുവാനും നിങ്ങൾക്കു ആർ കല്പന തന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.


Acts 21:8

On the next day we who were Paul's companions departed and came to Caesarea, and entered the house of Philip the evangelist, who was one of the seven, and stayed with him.


അവന്നു കന്യകമാരും പ്രവചിക്കുന്നവരുമായ നാലു പുത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.


Hebrews 10:33

partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated;


തടവുകാരോടു നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിലനിലക്കുന്ന ഉത്തമസമ്പത്തു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Companions?

Name :

Email :

Details :×