Companions

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of companion.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സഹചാരികള്‍ - Sahachaarikal‍ | Sahacharikal‍
×
× companion എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Companion Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Companion Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hebrews 10:33

partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated;


തടവുകാരോടു നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിലനിലക്കുന്ന ഉത്തമസമ്പത്തു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ.


Acts 4:23

And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them.


വിട്ടയച്ചശേഷം അവർ കൂട്ടാളികളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും തങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു എല്ലാം അറിയിച്ചു.


Isaiah 1:23

Your princes are rebellious, And companions of thieves; Everyone loves bribes, And follows after rewards. They do not defend the fatherless, Nor does the cause of the widow come before them.


നിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ മത്സരികൾ; കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടാളികൾ തന്നേ; അവർ ഒക്കെയും സമ്മാനപ്രിയരും പ്രതിഫലം കാംക്ഷിക്കുന്നവരും ആകുന്നു; അവർ അനാഥന്നു ന്യായം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നില്ല; വിധവയുടെ വ്യവഹാരം അവരുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Companions?

Name :

Email :

Details :×