Complaining

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of complain.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Philippians 2:14

Do all things without complaining and disputing,


വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനിന്ദ്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കമക്കളും ആകേണ്ടതിന്നു എല്ലാം പിറുപിറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്‍വിൻ .


John 7:12

And there was much complaining among the people concerning Him. Some said, "He is good"; others said, "No, on the contrary, He deceives the people."


പുരുഷാരത്തിൽ അവനെക്കുറിച്ചു വളരെ കുശുകുശുപ്പു ഉണ്ടായി; അവൻ നല്ലവൻ എന്നു ചിലരും അല്ല, അവൻ പുരുഷാരത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നു മറ്റു ചിലരും പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Complaining?

Name :

Email :

Details :×