Condemns

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of condemn.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 21:31

Who condemns his way to his face? And who repays him for what he has done?


അവന്റെ നടപ്പിനെക്കുറിച്ചു ആർ അവന്റെ മുഖത്തു നോക്കി പറയും? അവൻ ചെയ്തതിന്നു തക്കവണ്ണം ആർ അവന്നു പകരം വീട്ടും?


1 John 3:20

For if our heart condemns us, God is greater than our heart, and knows all things.


ഹൃദയം നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കാൾ വലിയവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനും എന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം.


Job 15:6

Your own mouth condemns you, and not I; Yes, your own lips testify against you.


ഞാനല്ല, നിന്റെ സ്വന്തവായ് നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു; നിന്റെ അധരങ്ങൾ തന്നേ നിന്റെ നേരെ സാക്ഷീകരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Condemns?

Name :

Email :

Details :×