Conferred

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of confer.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 22:4

So he went his way and conferred with the chief priests and captains, how he might betray Him to them.


അവൻ ചെന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരോടും പടനായകന്മാരോടും അവനെ അവർക്കും കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന വഴിയെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു.


Acts 4:15

But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves,


അവരോടു ന്യായാധിപസംഘത്തിൽനിന്നു പുറത്തുപോകുവാൻ കല്പിച്ചിട്ടു അവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു:


Acts 25:12

Then Festus, when he had conferred with the council, answered, "You have appealed to Caesar? To Caesar you shall go!"


ഞാൻ കൈസരെ അഭയംചൊല്ലുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫെസ്തൊസ് തന്റെ ആലോചന സഭയോടു സംസാരിച്ചിട്ടു: കൈസരെ നീ അഭയം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു; കൈസരുടെ അടുക്കലേക്കു നീ പോകും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Conferred?

Name :

Email :

Details :×