Confronted

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of confront.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 21:23

Now when He came into the temple, the chief priests and the elders of the people confronted Him as He was teaching, and said, "By what authority are You doing these things? And who gave You this authority?"


അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: നീ എന്തു അധികാരം കൊണ്ടു ഇതു ചെയ്യുന്നു? ഈ അധികാരം നിനക്കു തന്നതു ആർ എന്നു ചോദിച്ചു.


Psalms 18:18

They confronted me in the day of my calamity, But the LORD was my support.


എന്റെ അനർത്ഥദിവസത്തിൽ അവർ എന്നെ ആക്രമിച്ചു; എന്നാൽ യഹോവ എനിക്കു തുണയായിരുന്നു.


Psalms 18:5

The sorrows of Sheol surrounded me; The snares of death confronted me.


പാതാളപാശങ്ങൾ എന്നെ വളഞ്ഞു; മരണത്തിന്റെ കണികളും എന്നെ തുടർന്നു പിടിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Confronted?

Name :

Email :

Details :×