Conspicuously

Pronunciation of Conspicuously  

   

English Meaning

  1. In a conspicuous manner; noticeably.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നിരതിശയമായ - Nirathishayamaaya | Nirathishayamaya
× അനായാസം കണ്ണിൽ പെടുന്ന - Anaayaasam Kannil Pedunna | Anayasam Kannil Pedunna
× ശ്രദ്ധേയമായ - Shraddheyamaaya | Shradheyamaya
× നേത്രസമാകർഷകമായ - Nethrasamaakarshakamaaya | Nethrasamakarshakamaya
× പ്രത്യക്ഷമായി - Prathyakshamaayi | Prathyakshamayi
× വ്യക്തത - Vyakthatha
× സ്‌പഷ്‌ടമായ - Spashdamaaya | Spashdamaya
×
× സുവ്യക്തമായ - Suvyakthamaaya | Suvyakthamaya
× വ്യക്തമായും കാണത്തക്ക - Vyakthamaayum Kaanaththakka | Vyakthamayum Kanathakka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Conspicuously?

Name :

Email :

Details :×