Consulted

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of consult.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 28:12

When they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers,


അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി മൂപ്പന്മാരുമായി ആലോചനകഴിച്ചിട്ടു പടയാളികൾക്കു വേണ്ടുവോളം പണം കൊടുത്തു;


1 Kings 12:6

Then King Rehoboam consulted the elders who stood before his father Solomon while he still lived, and he said, "How do you advise me to answer these people?"


രെഹബെയാം രാജാവു തന്റെ അപ്പനായ ശലോമോന്റെ ജീവകാലത്തു അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്ന വൃദ്ധന്മാരോടു ആലോചിച്ചു: ഈ ജനത്തോടു ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ എന്താലോചന പറയുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.


1 Kings 12:8

But he rejected the advice which the elders had given him, and consulted the young men who had grown up with him, who stood before him.


എന്നാൽ വൃദ്ധന്മാർ തന്നോടു പറഞ്ഞ ആലോചന അവൻ ത്യജിച്ചു, തന്നോടുകൂടെ വളർന്നവരായി തന്റെ മുമ്പിൽ നിലക്കുന്ന യൗവ്വനക്കാരോടു ആലോചിച്ചു:


×

Found Wrong Meaning for Consulted?

Name :

Email :

Details :×