Consults

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of consult.
  2. Third-person singular simple present indicative form of consult.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 21:21

For the king of Babylon stands at the parting of the road, at the fork of the two roads, to use divination: he shakes the arrows, he consults the images, he looks at the liver.


ബാബേൽരാജാവു ഇരുവഴിത്തലെക്കൽ, വഴിത്തിരിവിങ്കൽ തന്നേ, പ്രശ്നം നോക്കുവാൻ നിലക്കുന്നു; അവൻ തന്റെ അമ്പുകളെ കുലുക്കി കുലദേവന്മാരോടു ചോദിക്കയും കരൾ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Consults?

Name :

Email :

Details :×